Stopnie służbowe w Policji

Stopnie służbowe w instytucjach policyjnych na terytorium Polski – tytuły oznaczające miejsce danego funkcjonariusza instytucji policyjnej w hierarchii służbowej.

Oznaki stopni policyjnych nawiązują do oznak stopni wojskowych i podobnie jak w wojsku nosi się je na mundurze policyjnym. Stopnie policyjne otrzymuje się dożywotnio (jednak, stopień traci się w wypadku utraty obywatelstwa polskiego, orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu pozbawienia praw publicznych lub skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione z motywacji zasługującej na szczególne potępienie). Policjanci zwolnieni ze służby mogą używać posiadanego stopnia z dodaniem określenia „w stanie spoczynku”

Stopnie służbowe w Policji

Stopnie służbowe w Policji

Źródła:

  • https://info.policja.pl/inf/organizacja/stopnie-policyjne/48586,Stopnie-policyjne.html
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopnie_s%C5%82u%C5%BCbowe_w_Policji