Stopnie Służbowe Służby Leśnej

Służba leśna – Pracownicy Lasów Państwowych zajmujący się, w myśl ustawy o lasach z 28 września 1991 r., zarządzaniem lasami należącymi do LP, prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń zaliczanych do szkodnictwa leśnego oraz ochroną mienia. Pracownicy Służby Leśnej mają obowiązek noszenia munduru w czasie pełnienia obowiązków służbowych, korzystają przy tym z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych.

Stopnie Służbowe Służby Leśnej

SzukamKrewnych.pl - Sluzba Lesna – Wikipedia wolna encyklopedia

Dystynkcje Straży Leśnej

SzukamKrewnych.pl - Straz Lesna – Wikipedia wolna encyklopedia

Źródło:

  • https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/slownik/s/sluzba-lesna
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BC_Le%C5%9Bna
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_Le%C5%9Bna